การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ (MSU English Exit - Exam) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557


การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ (MSU English Exit - Exam) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ (MSU English Exit - Exam) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 11.30 – 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา
(MSU English Exit - Exam) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN 1-105 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 10 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพิจารณาหารือแนวทางในการออกแบบทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขึ้นเพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-12-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ