ขอขอบคุณจากใจ


ขอขอบคุณจากใจ
ขอขอบคุณจากใจ width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ที่ท่านได้กรุณาให้คำปรึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดี ในการทำงานเสมอมา และในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 แด่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.โรจน์ชัย ศัตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ รับมอบแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 02-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ