การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556


การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป  ปีการศึกษา  2556 ครั้งที่  1/2556 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. งานประกันคุณภาพ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556 ขึ้น ณ ห้องประชุม RN1 – 105 สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณานโยบายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศึกษาทั่วไป และพิจารณาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2556

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ