การประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
“โครงการเด็กดีมีที่เรียน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2557


การประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรม <br> เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี <br> “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <br> ประจำปีการศึกษา 2557
   การประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรม <br> เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  <br> “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <br> ประจำปีการศึกษา 2557    width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ณ ห้องประชุม RN1 – 105 สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายสุดใจ สุปัญบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นายพินิจ ชลารักษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี ดร.นงเยาว์ แคนสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางชุติมา นันทะเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายไสว ประภาศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 09-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ