การประชุมคณะดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1/2553


การประชุมคณะดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1/2553
การประชุมคณะดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ  2554  ครั้งที่  1/2553 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ในตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักศึกษาทั่วไปและกองทะเบียนและประมวลผลได้รับผิดชอบเป็นหน่วยงานในการประสานงานหลักของมหาวิทยาลัย ในตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) ประจำปีงบประมาณ 2554 นั้น และเพื่อให้การดำเนินงานในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ สำนักศึกษาทั่วไป จึงได้เสนอวาระเพื่อพิจารณาในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบในประเด็นต่อไปนี้
1 พิจารณาการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระบบและกลไกการจัด
การเรียนการสอน (สกอ. 2.6)
2 พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบตามวาระที่เสนอพิจารณา และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในรายละเอียดของคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการ , รองผู้อำนวยการ , รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและฝ่ายประกันคุณภาพจากทุกคณะ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 12-10-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ