การประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557
(กรณีสำนักศึกษาทั่วไปเป็นผู้ประสานงานหลัก)


การประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง <br> การปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557 <br> (กรณีสำนักศึกษาทั่วไปเป็นผู้ประสานงานหลัก)
 การประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง <br> การปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ  2557  <br> (กรณีสำนักศึกษาทั่วไปเป็นผู้ประสานงานหลัก)  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 09.30 -12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการการประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557 (กรณีสำนักศึกษาทั่วไปเป็นผู้ประสานงานหลัก) ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เนื่องจากสำนักศึกษาทั่วไปได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557 (กรณีสำนักศึกษาทั่วไปเป็นผู้ประสานงานหลัก) จำนวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

1. ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน +3

2. ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.2 ระดับความสำเร็จของการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit Exam)

3. ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไปในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนหรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคม หรือเศรษฐกิจและหรือการเมือง

ดังนั้นการประชุมดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ 1.2.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน +3 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ 1.2.2.2 ระดับความสำเร็จของการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit Exam) และพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไปในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนหรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคม หรือเศรษฐกิจและหรือการเมือง

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 09-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ