โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อติดตามการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อติดตามการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อติดตามการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อติดตามการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร เป็นประธาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงรับทราบแนวทางการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 21-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ