มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ TMEA ชิงทุนการศึกษา


มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ TMEA ชิงทุนการศึกษา
มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ TMEA ชิงทุนการศึกษา width=

รายละเอียดข่าว

                มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ TOYOTA Mahasarakham Excellent Award (TMEA) ชิงทุนการศึกษา 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ TOYOTA Mahasarakham Excellent Award : TMEA ชิงทุนการศึกษา 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล ผู้บริหารบริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992)ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ TOYOTA Mahasarakham Excellent Award : TMEA โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992) ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สืบเนื่องจากจากบริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (199 )ฯ มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมสังคมสัมพันธ์เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสาคามและ บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992)ฯ เข้าร่วมหารือ โดยได้กำหนดกิจกรรมเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภททีม (3คน/ทีม) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดมหาสารคาม

เพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดเวทีให้นักเรียนได้มีโอกาสทดสอบความรู้ทักษะทางวิชาการและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ “ตักสิลานคร” เมืองแห่งการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดยแบ่งการดำเนินการกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือรอบคัดเลือกจัดขึ้นในวันที่ เสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ในการจัดกิจกรรมรอบแรก คือการทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่โรงเรียนได้คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ 6 คน โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการฯและรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 โรงเรียน ประกอบไปด้วยโรงเรียนจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม จำนวน 22 โรงเรียน โรงเรียนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 15 โรงเรียน และจากสังกัดอื่นๆ อีก 3 โรงเรียน รวมจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 234 คน

ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทายลัยมหาสารคาม ได้นำเอาระบบการสอบแบบ E-Testing มาใช้ในการสอบ ซึ่งเป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถทราบผลการสอบรายวิชาและผลคะแนนรวมได้หลังสอบเสร็จ และระบบยังสามารถสุ่มหาข้อสอบสลับข้อเองอัตโนมัติ ซึ่งยากต่อการลอกข้อสอบ ทำให้วัดศักยภาพของผู้เข้าสอบได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว แล้วนำคะแนนที่ได้ส่งคืนให้กับโรงเรียนเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้เหลือ 3 คน เพื่อเป็นทีมของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 21-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ