การสอบสัมภาษณ์ “โครงการเด็กดีมีที่เรียน”


การสอบสัมภาษณ์ “โครงการเด็กดีมีที่เรียน”
    การสอบสัมภาษณ์ “โครงการเด็กดีมีที่เรียน”     width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 สำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนตามโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องบรรยายชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีความสามารถที่เรียนได้จนจบระดับปริญญาตรี ในระบบโควตาพิเศษ แบบไม่มีการสอบแข่งขัน โดยคณะ-วิทยาลัย จำนวน 11 คณะ ประกอบด้วย คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์รับโควตาโครงการเด็กดีมีที่เรียน โดยมีแผนการรับรวมทั้งสิ้นจำนวน 250 ที่นั่ง ทั้งนี้ มีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างน้อย จำนวน 300 คน และมีโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างน้อย จำนวน 50 โรงเรียน
ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไปจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและส่งประกาศฯ ให้กองทะเบียนและประมวลผล ในวันที่ 30 มกราคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 043-754571 หรือที่ http://www.genedu.msu.ac.th/

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ