โครงการวิจัยและพัฒนาตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป


โครงการวิจัยและพัฒนาตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการวิจัยและพัฒนาตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการวิจัยและพัฒนาตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ขึ้น ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเขียนตำรารายวิชาศึกษาทั่วไป และเป็นการนำเสนอการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเขียนตำรารายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทำวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เขียนตำรารายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 35 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ