โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2557


โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1-3  ประจำปีงบประมาณ 2557 width=

รายละเอียดข่าว

                ศูนย์ภาษา ( Language Centre: LC ) สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 31 มกราคม 2557 ณ ห้อง RN-108 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอนโดยอาจารย์ชาวจีนจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาจีนให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้สนใจทั่วไป ให้มีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

ในปัจจุบันภาษาจีนเป็นอีกภาษาที่คนทั่วโลกใช้กันมากรองลงมาจากภาษาอังกฤษ เหตุที่ภาษาจีนเป็นที่นิยมนั้นคำตอบไม่ใช่เพราะประเทศจีนมีประชากรมากเพียงอย่างเดียวแต่เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มีความอย่างรวดเร็วโดยมีการคาดการณ์ว่าจีนจะแซงเป็นเจ้าเศรษฐกิจโลกแทนที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาในปี 2020 อย่างแน่นอน นอกจากนี้จีนยังมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ซึ่งจะเข้ามามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกในด้านการลงทุน อีกทั้งการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน+3 ซึ่งจะมีผลต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตทะเลจีนใต้ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และประเทศไทย ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศจีนกำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนในอนาคต และส่งผลให้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่เรียนภาษาจีนเพิ่มเติมเป็นภาษาที่สามนอกจากภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 30-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ