มมส. จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556


มมส. จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
มมส. จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 width=

รายละเอียดข่าว

                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ดำเนินการทดสอบระหว่าง วันที่ 20 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ RN-209 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยสำนักศึกษาทั่วไป (ในฐานะเป็นผู้ประสานงานหลัก) เนื่องจากสำนักศึกษาทั่วไปได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557 (กรณีสำนักศึกษาทั่วไปเป็นผู้ประสานงานหลัก) จำนวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน +3
2. ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.2 ระดับความสำเร็จของการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit Exam)
3. ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไปในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนหรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคม หรือเศรษฐกิจและหรือการเมือง

ซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชั้นปีตามที่ทุกคณะ-วิทยาลัย ส่งรายชื่อเข้าร่วมการทดสอบ ทั้งนี้ เวลาในการจัดสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของจำนวนนิสิตในแต่ละคณะ-วิทยาลัย และนิสิตสามารถตรวจสอบวัน เวลาและเลขที่นั่งสอบของตนเองได้ที่ www.genedu.msu.ac.th/exit-exam

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปวีณาการณ์ พลหาญ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 043-754-571 , 043-754333 ต่อ 2113

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 30-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ