การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้านการให้บริการของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2557


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้านการให้บริการของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้านการให้บริการของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป  ประจำปี 2557 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้านการให้บริการของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2557 ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานเปิดโครงการ และมี อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิวดล พัฒนจักร อาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาบุคลิกภาพการให้บริการของบุคลากร ส่งเสริมระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องสู่บุคลากร “มืออาชีพที่ดีที่สุด” เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไปให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ ทั้งนี้มีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 55 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-02-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ