การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัย เพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น


การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัย เพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัย เพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 -12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัยเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนางฉันทนา จันทรจำนง บุคลากรชำนาญการพิเศษ นางกิจปภา แสงหิม บุคลากรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการจัดทำวิจัยเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 47 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปได้เตรียมความพร้อมและรับทราบขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัยที่จะต้องใช้ในการเสน ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น และกระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าในอาชีพ

คำสำคัญ : คู่มือการปฏิบัติงาน,การประเมินผลการปฏิบัติราชการ,บุคคล,บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 26-02-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ