การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2557


การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2557
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. งานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 ร่วมกับบุคลากรจากกองทะเบียนและประมวลผล ขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ทั้งมีมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรจากกองทะเบียนและประมวลผล นำโดย นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล และบุคลากรฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป รวมทั้งสินจำนวน 20 คน
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนผิดกลุ่มวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการคืนผลการศึกษา

คำสำคัญ : วิชาการ,วิชาศึกษาทั่วไป,สำนักศึกษาทั่วไป,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ge,msu
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 05-03-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ