ประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่/พิเศษ


ประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่/พิเศษ
 ประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่/พิเศษ  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 -16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ พิเศษ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมี นายปริญญ์ งามสุทธิ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปทุกคนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของสำนักศึกษาทั่วไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพในวงรอบปีการศึกษา 2553 และพิจารณาตัวบ่งชี้การประเมินตนเองของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-10-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ