ร่วมโครงการประชุมการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2554


ร่วมโครงการประชุมการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2554
 ร่วมโครงการประชุมการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2554  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการประชุมการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

การจัดประชุมการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในครั้งนี้ มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2554 ของมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือสำหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองเป้าหมายและแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้จัดโครงการดังกล่าวโดยกำหนดวันเวลาที่ดำเนินการ เป็น 2 ช่วง คือ
1. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
2. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 11-11-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ