“การพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)”


“การพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)”
“การพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (EDS)”  width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี คุณสันติภาพ เปลี่ยนโชติ พนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 34 คน

งานธุรการ สำนักศึกษาทั่วไปจัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS) ได้เป็นอย่างดีและเต็มศักยภาพของระบบงาน ซึ่งทุกกลุ่มงานในหน่วยงานมีความสะดวกในการรับ – ส่งเอกสารราชการโดยให้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS) เป็นแนวเดียวกันเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการในการส่ง - รับหนังสือภายในหน่วยงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 17-11-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ