การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 8/2553


การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 8/2553
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่ 8/2553 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมบุคลากร
สำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 8/2553 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนสำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษสำนักศึกษาทั่วไป และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป รวม 34 คน

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ได้แก่
1. เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองผู้อำนวยการ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) และแผนการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) วงรอบปีการศึกษา 2553
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รายงานการเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
6. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ งานตารางเรียนตารางสอบสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2553 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2553

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 17-11-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ