การประชุมพิจารณาหารือ โครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554


การประชุมพิจารณาหารือ โครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554
การประชุมพิจารณาหารือ โครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา  2554 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น. งานตารางเรียนตารางสอบ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมพิจารณาหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน โดยได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กองกิจการนิสิต ประกอบด้วย งานกิจกรรมนิสิต งานบริการหอพัก งานกีฬาและนันทนาการ , สำนักวิทยบริการ , กองทะเบียนและประมวลผล , กองคลังและพัสดุ และสำนักคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป ได้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554 ด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 25-11-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ