อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1


อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตร 2  รุ่นที่ 1 width=

รายละเอียดข่าว

                บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป คือ นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนายจักรพงศ์ กุตเสนา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผลหลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2553 ณ ห้องอินทนิล อาคารราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีทักษะการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน สกอ.

การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุข และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 37 แห่ง เป็นผู้มาให้ความรู้และฝึกอบรม รวมระยะเวลา 3 วัน ภายใต้หัวข้อการบรรยายและอภิปราย ดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาภายใต้บริบทใหม่
2. บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
3. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553 และ TQF
4. เทคนิคการประเมินคุณภาพและการประเมินคุณภาพของผลการประเมิน
5. การจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบ CHE QA Online
6. การอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม รวม 49 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 03-12-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ