สำนักศึกษาทั่วไปขอบคุณกรรมการบริหารสำนักศึกษาทั่วไป


สำนักศึกษาทั่วไปขอบคุณกรรมการบริหารสำนักศึกษาทั่วไป
      สำนักศึกษาทั่วไปขอบคุณกรรมการบริหารสำนักศึกษาทั่วไป  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2553 อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นการขอบคุณแด่คณะกรรมการบริหารสำนักศึกษาทั่วไป ในโอกาสที่ท่านได้กรุณาให้คำปรึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดีๆ ในการทำงาน แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศึกษาไปด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีมติให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในนามของสำนักศึกษาทั่วไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านเกี่ยวกับแนวคิดเพื่อการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการบริหารสำนักศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
- คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
- ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-07-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ