สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ


สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ width=

รายละเอียดข่าว

                บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณรอบอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น. บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมขบวนแห่ พิธิอัญเชิญพระอุปคุต พิธิอัญเชิญพระเวสสันดร พิธีแห่พระเวชสันดรเข้าเมือง ขบวนแห่ผ้าผะเหวด และร่วมรับฟังการเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน และรับฟังการบรรเลงดนตรีเพลงสาธุการ เพลงโหมโรงเย็น/โหมโรงเทศน์ โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 12.30 น. บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ได้เป็นเจ้าภาพฟังเทศน์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศูนย์หนังสือ ประจำกัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก โดยร่วมขบวนแห่ต้นเงินเพื่อทำบุญ จากนั้นร่วมกันจุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์ และประเคนเครื่องไทยธรรมตามลำดับ

งานเทศมหาชาติ เป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณกาล ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีการจัดเป็นประจำระหว่างเดือน 11 เดือน 12 หรือเดือน 1 ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม มหาชาติหรือเวสสันดรชาดกประกอบด้วยพระคาถาภาษาบาลี จำนวน 1,000 พระคาถา ลักษณะการเทศน์เรียกว่า เทศน์คาถาพัน หรือเทศน์มหาชาติ มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ประกอบด้วย
กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร
กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์
กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์
กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศ
กัณฑ์ที่ 5 ชูชก
กัณฑ์ที่ 6 จุลพน
กัณฑ์ที่ 7 มหาพน
กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร
กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี
กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ
กัณฑ์ที่ 11 มหาราช
กัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์
และกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์

ได้มีการแต่งเป็นร่ายยาวด้วยท่วงทำนองอันเพราะพริ้ง และการเทศน์แต่ละกัณฑ์ ก็จะมีท่วงทำนองที่แตกต่างกันออกไป เป็นการสั่งสอนคนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์ รู้จักให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และเป็นการสรรเสริญพระเกียรติคุณขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระนามว่า เวสสันดรในพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

เชื่อว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียว ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ 5 ประการ คือ

- จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
- จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร
- จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
- จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข
- จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 03-12-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ