โครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2554


โครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2554
โครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2554 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2553 สำนักศึกษาทั่วไป ได้เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2554 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความภูมิใจและมั่นใจในตนเอง
2. เพื่อพัฒนาการคิดการมองโลกเชิงบวก การเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้จักศิลปะในการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ สังคมที่มีคุณภาพและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีให้กับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า
5. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนิสิตในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการเดินทาง

ประโยชน์จากโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2554 นี้ นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งยังสามารถนำรายวิชาที่เรียนนับเป็นหน่วยกิตในรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร นอกจากนี้นิสิตยังได้เตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนนิสิต คณาจารย์ และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียนอีกด้วย โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2554

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 03-12-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ