บันทึกความร่วมมือ “โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


บันทึกความร่วมมือ “โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกความร่วมมือ  “โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข ประธานกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นพยานความร่วมมือในครั้งนี้

บันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะร่วมมือกันในการผลิตหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งกำหนดให้สำนักศึกษาทั่วไปมีหน้าที่ในการสรรหา รวบรวมรายวิชาพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและกำหนดจำนวนที่จะจัดพิมพ์ และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน้าที่ในเรื่องของกระบวนการบรรณาธิการเล่ม คือ ออกแบบและจัดรูปเล่ม ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาตามหลักภาษาไทยและดำเนินการจัดพิมพ์ ทั้งนี้ การผลิตหนังสือเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปนั้น ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนารายวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามดำเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่ การสร้างความสามัคคีหรือการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ ถือเป็นทิศทางที่ดีในการส่งเสริมให้หนังสือ/ตำราเรียนมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และยังสร้างขีดความสามารถของนิสิตระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ความถ่องแท้ในรายวิชาที่ตนเองเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 05-12-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ