พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการ MSU-Test ครั้งที่ 2


พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการ MSU-Test ครั้งที่ 2
 พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร  โครงการ  MSU-Test  ครั้งที่ 2  width=

รายละเอียดข่าว

                 พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการ MSU-Test ครั้งที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุม D-415 อาคาร D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอำนวย ปะติเส นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถกับการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศ”

พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “โครงการวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) กับช่องทางการพัฒนาผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม” พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ และหน่วยงานที่สนับสนุนการการจัดสอบ โครงการ MSU-Test ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป บรรยายสรุปผลการดำเนินงานการจัดสอบ พร้อมกับกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

โครงการวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถือเป็นโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเน้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดสอบในครั้งที่ 2 นี้ สำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการจัดสอบในระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2553 ตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณรวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบและหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมผลักดันให้โครงการดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดี กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาและพิธีมอบโล่เกียรติคุณของผู้สอบโครงการวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ได้แก่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โล่และเกียรติบัตร)
รางวัลชนะเลิศ นางสาวภวิษ์พร หนันดี โรงเรียนวาปีปทุม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงเปรมยุดา เสาสามา โรงเรียนสารคามพิทยาคม และ เด็กชายเทพนิมิตร สมภักดี โรงเรียนวาปีปทุม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวมลธิรา วังหนองเสียว โรงเรียนวาปีปทุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โล่และเกียรติบัตร)
รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐนรี ตันติกุลวัฒนกิจ โรงเรียนวาปีปทุม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวปวีณา กันหาชัย โรงเรียนวาปีปทุม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวปวีณา สุทธิเจริญ โรงเรียนวาปีปทุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โล่และเกียรติบัตร)
รางวัลชนะเลิศ นางสาวปิยะวรรณ พลกำแหง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวจิรัฐติกาล หอมสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวอรพิน จันทศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โล่และเกียรติบัตร)
รางวัลชนะเลิศ นายกรกฎ ภูมิศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายวศิน ปั้นทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายนภฤทธิ์ วงศ์พาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-12-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ