การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 12.00-15.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการพัฒนากิจกรรมวิชาการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ (โครงการวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุม D-415 อาคาร D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 22 ทีม ได้แก่ 1. โรงเรียนวาปีปทุม 2. โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. โรงเรียนผดุงนารี 5. โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 6. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 8. โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 9. โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 10. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 11. โรงเรียนมิตรภาพ 12. โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 13. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 14. โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 15. โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 16. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 17. โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 18. โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิต 19. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 20. โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 21. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 22. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่
โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวจุรีมาศ แนวกันยา และ นายภัทรเวทิน วินทะสมบัติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
เด็กหญิงขัตติยา ศรีประวงค์ และ เด็กชายกิตติพงษ์ จันทรักษ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นางสาวสุวนันท์ ทุมพร และ นางสาววริยาภรณ์ ปะเตสัง

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-12-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ