การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 2 และร่วมวางแผนเพื่อจัดค่ายครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด


การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 2 และร่วมวางแผนเพื่อจัดค่ายครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระยะที่  2  และร่วมวางแผนเพื่อจัดค่ายครูและนักเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด  width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 2 และร่วมวางแผนเพื่อจัดค่ายครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด ณ ห้องประชุม EN-217 A-B คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป ในนามกรรมการและเลขานุการ โครงการวิจัยฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ในนามหัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ คณะผู้วิจัย ครูกลุ่มเป้าหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ทิศทางและแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย และพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม โดยอาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รวมถึงการเสนอแนวทาง “โครงการค่ายครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดค่ายส่งเสริมกระบวนการคิดและบูรณาการ โดยอาจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา และอาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล จากนั้นจึงร่วมกันนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งกลุ่มทีมวิจัยและครูกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนัดหมายในการเก็บข้อมูล (pre-test) ต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-12-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ