ประชุมหารือ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรเทียบเข้า


ประชุมหารือ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรเทียบเข้า
ประชุมหารือ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรเทียบเข้า width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. งานพัฒนาหลักสูตร สำนักศึกษาทั่วไป
ได้จัดประชุมหารือเรื่อง การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรเทียบเข้า ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุม คือ อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป , รองศาสตราจารย์ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ , อาจารย์ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ , นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ สืบเสาะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ , นางพัชรนันญ์ ศรีแก่นจันทร์ ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ , นายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักศึกษาทั่วไป , นางสาวบังอร บุตรราช , นางสาวจุฬารัตน์ ขันแก้ว , นางสาวรัตนาวดี สนธิประสาท , นางสาวสุกัญญา ทารส , นางสาวอังคณา ศรีมนตรี , นายทศพร เจริญผล , นางสาวปาณิสา ตรวจสูงเนิน , นางสาววิยะดา ศรีแก่นจันทร์ และนางริญญาภัทร์ คำนันตา จดบันทึกการประชุม


การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากที่สำนักศึกษาทั่วไป ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงการอนุมัติผลการศึกษาและการเทียบโอนผลการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักศึกษาทั่วไป เนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรเทียบเข้าของคณะที่มีหลักสูตรดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางร่วมกันในการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรเทียบเข้า เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-07-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ