การประชุมวางแผนจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1/2553


การประชุมวางแผนจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1/2553
การประชุมวางแผนจัดตารางเรียน  ปีการศึกษา  2554  ครั้งที่  1/2553 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 – 12.00น. งานตารางเรียนตารางสอบ กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมวางแผนการจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1/2553 ขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการจากทุกคณะในมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาและกำหนดภาระงานสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป , การใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2554) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 , ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในช่วงการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2553 และการพิจารณาร่างกำหนดวันและเวลาจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2554

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 29-12-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ