สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 สำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด , อาจารย์เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ , นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ และนายจรัญ รัตนทิพย์
โดยสำนักศึกษาทั่วไป ได้ขอรับการประเมินจำนวน 21 ตัวชี้วัด และได้รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับคะแนนอยู่ที่ 3.82 ทั้งนี้คณะกรรมการได้สรุปการให้คะแนนการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ อยู่ที่ 3.49 ซึ่งทางสำนักฯ จะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 12-01-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ