เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2553


เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2553
เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อย  ประจำปีงบประมาณ  2553 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 สำนักศึกษาทั่วไป ได้รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยผู้ประเมินจากสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู่ นักตรวจสอบภายใน 6 , นางสาววิไลลักษณ์ บุตราช นักตรวจสอบภายใน , นางสาวอัมพวัน ตะภา นักตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป ได้รับข้อเสนอแนะเบื้องต้นจากคณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554 ดังนี้
1. ควรมีนโยบายในการดำเนินงานของสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2554 และมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าว
2. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2554 ควรมีนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานด้วย
3. ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายปีงบประมาณด้วย
4. ควรมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ 10 ปี ของหน่วยงาน (เดิมมีแผนกลยุทธ์ 5 ปี) โดยนำแผน 5 ปีที่มีอยู่แล้วเชื่อมโยงในการจัดทำ รวมถึงควรมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้ในแผนดังกล่าวด้วย

นอกจากข้อเสนอแนะดังกล่าวนั้น ทางคณะกรรมการฯ จะมีการสรุปผลการประเมินให้กับสำนักศึกษาทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 21-01-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ