ศึกษาดูงาน ณ Danang University of Education สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ศึกษาดูงาน ณ Danang University of Education สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 ศึกษาดูงาน  ณ  Danang University of Education  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  width=

รายละเอียดข่าว

                 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติราชการเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 14 และ 17–20 มกราคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมแนวคิดบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ในแต่ละภาคส่วนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักฯ และรายงานผลการดำเนินงานในวงรอบปีการศึกษา 2553 รวมถึงการสร้างแผนการปฏิบัติราชการในวงรอบปีการศึกษา 2554

โดยในวันที่ 14 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ได้จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อระดมความคิดในการวางแผนการดำเนินงานและสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานของสำนักศึกษาทั่วไปที่เหมาะสม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน พร้อมทั้งบรรยายสรุปแผนการดำเนินงานของสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

และ ในระหว่างวันที่ 17–20 มกราคม 2554 คณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป นำโดย อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป และ ดร. สุริทอง ศรีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป นำคณะบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ Danang University of Education สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี Le Quang Son.Ph.D VICE-RECTOR ให้การต้อนรับ

ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการระหว่างสองสถาบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองสถาบันและทั้งสองประเทศต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 24-01-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ