การพิจารณาบรรจุโควตา MSU-Admissions Test ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


การพิจารณาบรรจุโควตา MSU-Admissions Test ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 การพิจารณาบรรจุโควตา  MSU-Admissions  Test ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุโควตา MSU-Admissions Test ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณบดี , รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จากคณะต่างๆ 19 คณะ เข้าร่วมการพิจารณาหารือในครั้งนี้ด้วย

การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (MSU-Test) ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง และในปี 2553 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554

ในการนี้ จากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ให้ความเห็นควรบรรจุโควตา MSU- Admissions test เป็นโควตาหนึ่งของการรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงขอหารือและขอความเห็นชอบจากคณะในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการบรรจุโควตา MSU-Admissions Test ในช่องทางโครงการที่คณะดำเนินการเอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นว่า ให้คงไว้เป็นช่องทางหนึ่งในการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเช่นเดิม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ