ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2554  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป , คณบดี , รองคณบดี , อาจารย์ผู้สอนจากคณะต่างๆ , และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักศึกษาทั่วไปได้ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้เรียนเชิญอาจารย์สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกท่านมาร่วมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ