ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ


ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ
ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรนานาชาติ width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 - 16.00 น. งานตารางเรียนตารางสอบ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมหารือในประเด็นการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ชาวยศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้ร่วมการประชุม คือ อาจารย์ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ , อาจารย์วิริยา สีบุญเรือง , นางสาวปารณีย์ บุญไชย , นายปริญญ์ งามสุทธิ , นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ , นางสาวกิจติมา มูลยาพอ , นายจักรพงศ์ กุตเสนา และนางสาวยุภาพร สีหานาท

การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีมติให้ปรับอัตราค่าหน่วยกิต
รายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในอัตราหน่วยกิตละ 800 บาท

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 11-07-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ