มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่โรงเรียนสารคามพิทยาคม


มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่โรงเรียนสารคามพิทยาคม width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ แก่ นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม ในฐานะมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความรู้ความสามารถ มีผลการสอบแข่งขันรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคะแนนรวมทุกรายวิชา โครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) ครั้งที่ 2 และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงเปรมยุดา เสาสามา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นผู้มีผลการสอบแข่งขันรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคะแนนรวมทุกรายวิชา โครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 17-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ