การประชุมโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1/2554


การประชุมโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1/2554
การประชุมโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2554)  ครั้งที่ 1/2554 width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล ได้จัดการประชุมโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สำนักศึกษาทั่วไป และรองคณบดีฝ่ายวิชาการจากคณะต่างๆ จำนวน 19 คณะ

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจำนวนหน่วยกิตที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา โดยเลือกเรียนเพิ่มเติมรายวิชาใดก็ได้ในกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และพิจารณาแผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับดังกล่าวได้บังคับนิสิตทุกคนต้องลงเรียนวิชา 0021 001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และเลือกเรียนทั้ง 6 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต

ทั้งนี้ กองทะเบียนและประมวลผลจะกำหนดโครงสร้างการลงทะเบียนเรียนของนิสิตแต่ละคณะ เพื่อประกอบการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 17-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ