บุคลากร GE เข้าร่วมอบรมการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ


บุคลากร GE เข้าร่วมอบรมการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 บุคลากร GE เข้าร่วมอบรมการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2554 นางสาวศศิธร นุชิต และนางสาววิยะดา ศรีแก่นจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ โรงแรมอมารีเอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมีคุณเจริญสิน เลิศมหกิจ ผู้จัดการส่วนพัฒนาการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , อดีต ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส บมจ. เงินทุนสินอุตสาหกรรม และผู้ช่วยหัวหน้าส่วน บมจ. ธนาคารแสตนดาร์ดชาด์เตอร์นครธน ฯลฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ความสำเร็จขององค์กรนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการนำกลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้บริหารมีการมอบหมาย และกำหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งที่สำคัญในการนำกลยุทธ์ให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ดังนั้น สำนักศึกษาทั่วไปจึงมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพการทำงาน โดยการเข้ารับการอบรมดังกล่าว

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 21-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ