เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เลขานุการก้าวหน้า” Advance Secretary


เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เลขานุการก้าวหน้า” Advance Secretary
 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เลขานุการก้าวหน้า”  Advance  Secretary  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554นางสาวอรทัย มัครมย์ และนางสาวอังคณา เสนานักวิชาการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “เลขานุการก้าวหน้า” Advance Secretary จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล อดีตนายกสมาคมเลขานุการไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเลขานุการยุคใหม่รวมถึงเทคนิคการเป็นเลขานุการเชิงรุก ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในงานเลขานุการมากยิ่งขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้สอดคล้องกับเจ้านายประเภทต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะเลขานุการ หรือ ผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ เสมือนเป็นมือขวาของผู้บริหารเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้บริหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรในยุคปัจจุบันเลขานุการ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ช่วยผู้บริหารที่มีบทบาทและความสำคัญมากขึ้น และมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าก็ยิ่งมีมากขึ้น เนื่องจากทำงานใกล้ชิดผู้บริหารรู้ขอบข่ายงานที่กว้าง รอบด้าน ถ้าทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน เชิงรุก และเป็นที่ยอมรับของเจ้านาย ก็ย่อมที่จะมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ดังนั้นเลขานุการควรได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารในยุคใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการเป็นเลขานุการ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ