เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้น”


เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้น”
 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้น”  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 นางสาวศิริพร ไปนา , นางศศิธร วิบูลย์พานิช , นางสาวยุภาพร สีหานาท และนางสาวมัติกา คำหา นักวิชาการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้น” จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์สุทธิ สินทอง วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ซึ่งวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “เจาะลึกการจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้น” ในหัวข้อต่อไปนี้

1. การวางแผนกระบวนการทำงาน สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ การวางแผนกระบวนการทำงาน จะต้องมีการวางแผนกระบวนการ การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ ในการจัดการกระบวนการการวางแผนกระบวนการทำงานมีความสำคัญมาก เพราะการวางแผนกระบวนการทำงานที่ดีจะช่วยควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่านกระบวนการและไปสู่กระบวนการต่อไป เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดตั้งแต่ต้น ทำให้ได้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม ทำให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขัน ง่ายต่อการควบคุม กระบวนการตอบสนองต่อข้อกำหนด

2. การควบคุมกระบวนการทำงาน สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ การควบคุมกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย มาตรฐานในการทำงาน การควบคุมกระบวนการ การแก้ไขสิ่งบกพร่องในกระบวนการ หลังจากมีการวางแผนกระบวนการทำงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกระบวนการจึงต้องมีการควบคุมกระบวนการทำงาน ซึ่งจะทำให้กระบวนการได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน การปรับปรุงกระบวนการมีความชัดเจน มองเห็นสิ่งผิดปกติได้ง่าย สร้างความมั่นใจในคุณภาพของงาน

3. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน สามารถจัดทำได้ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การปรับปรุงสถานที่ทำงาน การปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งเมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานแล้ว จะทำให้สาเหตุของปัญหาถูกแก้ไข พนักงานมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการนำข้อมูลจริงมาใช้ประโยชน์ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น และเกิดองค์ความรู้ในองค์

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ