บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมอบรม “การคิดอย่างเป็นระบบ”


บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมอบรม “การคิดอย่างเป็นระบบ”
 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมอบรม “การคิดอย่างเป็นระบบ”   width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2554 นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ และนางสาวกิจติมา มูลยาพอ พนักงานการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุชาติ สังข์เกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ภัทรเรียลเอสเตล จำกัด (มหาชน) ฯลฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งการคิดในภาพรวมทั้งระบบ (System Thinking) นั้น วิธีคิดให้เห็นเป็นภาพรวมทั้งระบบ เริ่มจากการพินิจพิจารณาถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในสิ่งที่กำลังคิดจะทำ การคิดถึงกิจกรรมหรือโครงการที่จะต้องทำว่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งกิจกรรมที่ออกมาจะเป็นรูปแบบการระดมสมองการทำกิจกรรม Workshop การคำนึงถึงระบบ-วิธีการ-เครื่องมือที่ใช้ โดยคิดจากระบบและรูปแบบการคิด 7 ระบบ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการคิดที่มี 3 ป. คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ