ผู้บริหาร GE ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน”


ผู้บริหาร GE ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน”
ผู้บริหาร GE  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)  “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน” width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป นำโดย อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป ได้ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน” ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน จากนั้นได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับคณบดี , ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้แทนของคณะ และผู้นำชุมชน

การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนร่วมกันให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและนโยบายของชาติที่มุ้งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานตามภารกิจของตนเองโดยเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เป็นสัญญาประชาคมร่วมกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่าการจะดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดขบวนการพัฒนาและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน โดยจะทำให้ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายขององค์กรชุมชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จนเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนมีแนวปฏิบัติที่สามารถบรรลุผลเป็นรูปธรรม ในการร่วมกันประสานและดำเนินงาน จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนแบบยั่งยืน
2. โครงการบริการแก่สังคมเพื่อการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้มีคณะที่ได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 28 คณะทำงาน 36 โครงการ เป็นพื้นที่ชุมชนภายในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 32 โครงการ และชุมชนในจังหวัดอื่นๆอีก 4 โครงการ ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด 2 โครงการ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 23-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ