รับการตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินทดรองราชการของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1


รับการตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินทดรองราชการของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1
รับการตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินทดรองราชการของหน่วยงานย่อย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554  ครั้งที่ 1 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. งานการเงิน สำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้ารับการตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินทดรองราชการของหน่วยงานย่อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยคณะผู้ตรวจติดตามจากสำนักตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู่ นักตรวจสอบภายใน 6 , นางสาววิไลลักษณ์ บุตราช และนางสาวอัมพวัน ตะภา

การตรวจติดตามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสอดคล้อง ถูกต้องตามระเบียบฯ ประกอบกับเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ข้อตรวจพบ มาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้เป็นผลดีต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อนุมัติให้หน่วยงานย่อยยืมเงินทดรองราชการ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป อยู่สายตรวจที่ 3 เงินยืมทดรองราชการ จำนวน 5,000,000 บาท และจะเข้ารับการตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2554

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ