การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งคลังข้อสอบและศูนย์มาตรฐานการทดสอบ ครั้งที่ 1/2554


การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งคลังข้อสอบและศูนย์มาตรฐานการทดสอบ ครั้งที่ 1/2554
การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งคลังข้อสอบและศูนย์มาตรฐานการทดสอบ  ครั้งที่  1/2554 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. งานวิเคราะห์ข้อสอบ กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งคลังข้อสอบและศูนย์มาตรฐานการทดสอบคณะกรรมการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อสอบและระบบการจัดตั้งศูนย์มาตรฐานการทดสอบสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2554 ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน มีผู้ร่วมการประชุม ได้แก่ อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป , คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้แทน จากคณะต่างๆ 19 คณะ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อสอบและระบบการจัดตั้งศูนย์มาตรฐานการทดสอบ และพิจารณาแผนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขปรับเปลี่ยน ชื่อหัวข้อโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินการ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ