ประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา


ประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553 สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีการสำรวจความต้องการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของนิสิตระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายปริญญ์ งามสุทธิ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของนิสิตที่มีต่อสำนักศึกษาทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกัมปนาท อาชา สังกัด งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้แก่นิสิตในครั้งนี้ด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 17-07-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ