เข้าร่วมอบรม “การวัดความพึงพอใจของลูกค้า”


เข้าร่วมอบรม “การวัดความพึงพอใจของลูกค้า”
เข้าร่วมอบรม “การวัดความพึงพอใจของลูกค้า” width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. นางสาวณปภัช มายเจริญกุล , นางสาวกนกพร จารีตจตุรงค์ และนางสาวช่อลัดดา คำธานี นักวิชาการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การวัดความพึงพอใจของลูกค้า” ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมี นายณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ นักวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิต ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งการวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กรถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสุขภาพองค์กร และช่วยให้องค์กรมั่นใจว่ายังสามารถแข่งขันได้ เพียงแค่ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้านั้นยังไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน การสร้างความพึงพอใจต่างหากที่เป็นหัวใจของการแข่งขัน องค์กรทุกแห่งต่างรู้ดีว่าลูกค้าที่พอใจจะกลับมาซื้อสิ้นค้าหรือใช้บริการซ้ำแล้วซ้ำอีก ลูกค้าที่พอใจจะจงรักภักดีและช่วยส่งเสริมสนับสนุนองค์กร ที่สำคัญอย่างยิ่งลูกค้าที่พอใจจะบอกต่อคนใกล้ชิดให้มาเป็นลูกค้าเราด้วยเช่นกัน และเมื่อมีผู้ใดให้ร้ายหรือต่อว่าองค์กรหรือสินค้าของเราลูกค้าที่ซื่อสัตย์จะช่วยปกป้องเรา

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ