โครงการบริหารความเสี่ยงสำนักศึกษาทั่วไป


โครงการบริหารความเสี่ยงสำนักศึกษาทั่วไป
โครงการบริหารความเสี่ยงสำนักศึกษาทั่วไป   width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 งานการประชุมและบริหารความเสี่ยง กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการบริหารความเสี่ยงสำนักศึกษาทั่วไป ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไปเป็นประธาน กล่าวรายงานโดย นายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักศึกษาทั่วไป โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณกฤตยาวดี เกตุวงศา จากสำนักตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง กระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบในการจัดทำความเสี่ยงของหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ครบกระบวนงาน เป็นไปในแนวเดียวกันและการบริหารความเสี่ยงสามารถสอดแทรกในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร พร้อมกับมีการเรียนรู้ร่วมกัน และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง และสามารถดำเนินการตามมาตรฐาน COSO ได้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป รวม 22 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ