ศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ Self-Access Learning ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ Self-Access Learning ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  ศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ Self-Access Learning ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สำนักศึกษาทั่วไป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป ได้นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ได้แก่ ผู้รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ , หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและประเมินผล และกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ Self-Access Learning” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนา วาทะวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบ Self-Access Learning ด้วยโปรแกรม ELLIS เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ Self-Access Learning ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน รวมทั้งได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในส่วนของโปรแกรมเพื่อส่งผลให้การศึกษาเรียนรู้แก่นิสิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานและเตรียมความพร้อมรองรับการจัดตั้งศูนย์ Self-Access Learning ต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 03-03-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ