โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 2–4 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเขียนหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอนให้แก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ตลอดจนระดมความคิดของอาจารย์ผู้สอนในการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไปได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดในระยะแรก ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการฯ

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นโยบายและแนวทางการผลิตตำรารายวิชาศึกษาทั่วไป” พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยเพื่อหนุนเสริมการพัฒนานิสิตให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร”

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 08-03-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ